Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju

O edukacji domowej w naszej szkole

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju to niepubliczna szkoła specjalna nastawiona na pracę z uczniami ze spektrum autyzmu.  Istnieje od września 2004 roku i ma uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że nasze programy edukacyjne, kwalifikacje kadry i wydawane świadectwa spełniają wszystkie obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Placówka przeznaczona jest dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu przez właściwe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Ma charakter terapeutyczny i służy dzieciom wymagającym specjalnych oddziaływań edukacyjnych. Edukacja domowa kierowana jest do uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w realizowaniu obowiązku szkolnego w szkole stacjonarnej. 

Szkoła jest bezpłatna, jej organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka.

Szkoła realizuje cele i treści edukacyjne zgodnie z Podstawą Kształcenia Ogólnego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej dostosowując je do potrzeb i możliwości uczniów.

Jak wygląda edukacja domowa w Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju?

Uczniowie realizują naukę przedmiotów domu, we własnym tempie i na własnych warunkach, Do naszej siedziby przy ul. Podczaszyńskiego 12 przychodzą na 8-10 godzin w tygodniu na terapię, zajęcia wyrównawcze, zaliczenia materiału i zajęcia integracyjne.

Indywidualna opieka mentora / wychowawcy

Każdy uczeń raz w tygodniu spotyka się indywidualnie ze swoim mentorem/wychowawcą. Podczas tych spotkań zalicza ustalone z mentorem części materiału. Zakres i forma zaliczenia ustalane są indywidualnie z uczniem. Mentor pomaga również zaplanować naukę w domu, podzielić materiał na mniejsze partie i zaplanować ewentualne zajęcia wyrównawcze. 

Terapie

W naszej siedzibie przy ul. Podczaszyńskiego 12 realizujemy wszystkie zalecone w orzeczeniu terapie. Terapie odbywają się między godziną 8.00 a 16.00. Plan każdego ucznia ustalany jest indywidualnie i obejmuje zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 2-4 godziny lekcyjne. Oferujemy następujące terapie:

GRUPOWE:
• TUS – Trening Umiejętności Społecznych,
• TZA – Trening Zastępowania Agresji,
• socjoterapia,
• mała motoryka,
• zajęcia wyrównawcze;

INDYWIDUALNE: 

 • logopedia,
  • integracja sensoryczna,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • spotkania z psychologiem.

   

Możliwe są również indywidualne spotkania dzieci i rodziców ze szkolnym  psychologiem, oraz uczestniczenie w grupowych spotkaniach dla rodziców.

Zajęcia integracyjne i czas z klasą

Dzieci spotykają się ze swoją klasą na zajęciach integracyjnych z wychowawcą przynajmniej raz w tygodniu. Skupiamy się wtedy na integracji, budowaniu relacji i trenowaniu umiejętności społecznych. 

Staramy się również, by terapie grupowe były organizowane z udziałem uczniów z tej samej klasy. 

Zima i lato w mieście

W czasie ferii zimowych i wakacji zapraszamy wszystkich naszych uczniów do udziału w codziennych aktywnościach w szkole. Planujemy zajęcia integracyjne, wycieczki, kino, wspólne gotowanie, realizowanie pasji młodzieży, wystawy twórczości i wiele innych 🙂

Praca z każdym z uczniów jest zindywidualizowana i odbywa się na podstawie specjalnie opracowanych programów edukacyjnych uwzględniających potrzeby i możliwości dziecka. Programy te tworzone są z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach pedagogiczno-psychologicznych, obserwacji funkcjonowania dziecka w szkole i wywiadu przeprowadzonego z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Rekrutacja:

Pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają kandydaci z Bielan.

W roku szkolnym 2023/2024 ruszamy z klasami: VI, VII i VIII.

Proces rekrutacji składa się z następujących elementów:

 1. Spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia

prosimy o przyniesienie:

 • kopii najbardziej aktualnego orzeczenia
 • opinii wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w szkole.
 1. Rozmowa indywidualna z kandydatem

W celu wzięcia udziału w rekrutacji prosimy o przesłanie maila na adres:  nauczaniedomowe@fwrd.org.pl

Mail powinien zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • imię i nazwisko rodzica/ opiekuna,
 • informację o tym, do której klasy chcieliby państwo zapisać dziecko;
 • informację o tym, z jakiego powodu wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • telefon kontaktowy do rodzica/ opiekuna.

Terminy spotkań będą indywidualnie ustalane z rodzicami/opiekunami kandydatów.

 

Kontakt

e-mail: nauczaniedomowe@fwrd.org.pl

tel.: +48 721 150 300