Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju

Witamy
Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju to niepubliczna szkoła specjalna, w której wiodącą niepełnosprawnością są zaburzenia ze spektrum autyzmu. Istnieje od września 2004 roku i ma uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że nasze programy edukacyjne, kwalifikacje kadry i wydawane świadectwa spełniają wszystkie obowiązująe przepisy prawa oświatowego.

Szkoła jest bezpłatna, jej organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka.

Szkoła realizuje cele i treści edukacyjne zgodnie z Podstawą Kształcenia Ogólnego dla klas I-VIII szkoły podstawowej dostosowując je do poptrzeb i możliwości uczniów.

Placówka przeznaczona jest dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanymi przez właściwe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Ma charakter terapeutyczny i służy dzieciom wymagającym specjalnych oddziaływań edukacyjnych. Ten cel realizujemy przez specjalną i wyjątkową organizację procesu dydaktycznego: W naszych klasach uczy się maksymalnie 10 osób, a na każdej lekcji obecnych jest dwóch nauczycieli.

Praca z każdym z uczniów jest zindywidualizowana i odbywa się na podstawie specjalnie opracowanych programów edukacyjnych uwzględniających potrzeby i możliwości dziecka. Programy te tworzone są z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach pedagogiczno-psychologicznych, obserwacji funkcjonowania dziecka w szkole i wywiadu przeprowadzonego z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

W Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju, w standardowy plan lekcji wplecione są indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczno-korekcyjne, dzięki czemu rodzice naszych uczniów po pracy mogą się skupiać na życiu rodzinnym.
Dostępne są następujące zajęcia

GRUPOWE:
• TUS – Trening Umiejętności Społecznych,
• TZA – Trening Zastępowania Agresji,
• socjoterapia,
• arteterapia,
• ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne,
• mała motoryka,
• drama;

INDYWIDUALNE:

• logopedia,
• integracja sensoryczna,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
• terapia czaszkowo-krzyżowa,
• zajęcia wyrównawcze.

Możliwe są również indywidualne spotkania dzieci i rodziców ze szkolnym psychologiem.

Realizujemy ponadto zajęcia pozalekcyjne: koło historyczne, muzyczne, plastyczno-dramowe, informatyczne i sportowe.

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 8.30-15.30, a szkoła czynna jest od 7.30 do 17.00.

Wszyscy nasi terapeuci są zatrudnieni w szkole, nie ma więc żadnych problemów z realizacją ich zaleceń przez nauczycieli, którzy pozostają z nimi w stałym kontakcie i są na bieżąco informowani, jakimi metodami pracować z uczniem, jakie są jego możliwości, mocne i słabe strony. Terapeuci zaś otrzymują regularne informacje na temat postępów dzieci, czyli skuteczności prowadzonej przez nich terapii.

W Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju znalazło dla siebie miejsce wielu uczniów mieszkających w dzielnicach oddalonych od Targówka. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystąpić do Wydziału Oświaty w swojej gminie o bezpłatny dowóz dziecka do szkoły. Z takiego transportu korzysta obecnie ok. 50% uczniów.

ZAPRASZAMY!